AIRBNB

Πού στοχεύουμε

H βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω διαδικτυακών πλατφορμών (μοντέλο AirBnB) έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια διεθνώς, ως ένα σύνθετο οικονομικό, χωρικό και κοινωνικό φαινόμενο, διαδεδομένο σε πλήθος διαφορετικών αστικών περιοχών, το οποίο εκδηλώνεται με άνισο τρόπο.

Στην πόλη της Αθήνας, όπου επικεντρώνεται η εκδήλωση του φαινομένου,
έχει καταγραφεί θετικός αντίκτυπος για την τοπική οικονομία καθώς ενεργοποιήθηκαν επιπλέον υπηρεσίες και δραστηριότητες (ανακαίνισης ακινήτων, υπηρεσίες οικιακού καθαρισμού, εμπορικά καταστήματα, εστίαση και χώροι αναψυχής). Συνοδεύονται όμως από σειρά σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στην οικονομία, την κοινωνία και τον αστικό χώρο, όπως είναι η αύξηση των τιμών των ενοικίων για όλες τις μισθώσεις κατοικιών, η ανατροπή της καθημερινότητας των μόνιμων κατοίκων, η επιβάρυνση της λειτουργίας της πόλης αυξάνοντας το θόρυβο, τα απορρίμματα και την κυκλοφοριακή συμφόρηση, λόγω της υπερσυγκέντρωσης δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης.

Στόχος του Δήμου είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου θεσμικού πλαισίου που θα αποκαταστήσει την ισορροπία μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης και της ομαλής λειτουργίας της πόλης στα ζητήματα κατοικίας και καθημερινότητας. Η προστασία της κατοικίας και των παραδοσιακές χρήσεων αλλά και η ανάδειξη περιοχών υψηλής τουριστικής αξία προς όφελος όλων, είναι βασικές προκλήσεις τις οποίες ο Δήμος θα κληθεί να υπηρετήσει το επόμενο διάστημα. Γι’ αυτό και οι προτάσεις είναι χωρικά και χρονικά προσδιορισμένες και πρέπει να συνδυάζονται με την πολιτική για την κοινωνική κατοικία που εκπονεί ο Δήμος.

Σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Εσωτερικών αλλά και κατόπιν διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους (κατοίκους, ιδιοκτήτες ακινήτων aibnb κλπ) διαμορφώνουμε μία δέσμη προτάσεων για την ρύθμιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Κεντρική επιδίωξη αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την εξειδίκευση και εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου, στον Δήμο Αθηναίων, όπου μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου θα μπορεί να καθορίζει το πλαίσιο ανά περιοχή καθώς γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες κάθε γειτονιάς.

Μία ενδεικτική δέσμη μέτρων θα μπορούσε να περιλαμβάνει, την κλιμακωτή ανάπτυξη ρυθμίσεων σε επίπεδο πόλης και γειτονιάς.

Ενδεικτικά:

1η δέσμη: Χαρτογραφούμε τις γειτονιές του Δήμου και ορίζουμε τρεις Ζώνες από πλευράς τουριστικού ενδιαφέροντος και επισκεψιμότητας: Υψηλή, Μεσαία και Χαμηλή.

Ορίζουμε συγκεκριμένους περιορισμούς για όλες τις Ζώνες Επισκεψιμότητας (Υψηλή, Μεσαία και Χαμηλή) που σχετίζονται με:

• την τήρηση κανόνων πυρασφάλειας, ασφαλείας, προστασίας και μη όχλησης των κατοίκων των λοιπών διαμερισμάτων.

• Τον ορισμό και κοινοποίηση σε όλους τους ενοίκους του κτιρίου των στοιχείων του υπεύθυνου λειτουργίας για κάθε διαμέρισμα/κτίριο που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση.

• Την τήρηση Μητρώου Επισκεπτών για κάθε διαμέρισμα/κτίριο που διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση.

Για τη Ζώνη Υψηλής Επισκεψιμότητας ισχύουν τα παραπάνω.

Για τη Ζώνη Μεσαίας Επισκεψιμότητας ορίζουμε επιπλέον ότι για να επιτραπεί η βραχυχρόνια μίσθωση απαιτείται απόφαση από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών του κτιρίου, εκτός αν ο χώρος διαθέτει χωριστή είσοδο και δεν χρησιμοποιούνται οι κοινόχρηστοι χώροι του κτιρίου.

Για τη Ζώνη Χαμηλής Επισκεψιμότητας ορίζουμε επιπλέον ότι εντάσσονται αυτόματα οι περιοχές αμιγούς κατοικίας και προβλέπουμε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση επιτρέπεται μόνο με ομόφωνη απόφαση των ιδιοκτητών, συνιδιοκτητών του κτιρίου.

2η δέσμη: Ιδρύουμε Δημοτικό Ψηφιακό Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων.

Στο Μητρώο θα δηλώνονται τα στοιχεία του Διαχειριστή και κατά τον νόμο Υπεύθυνου κάθε βραχυχρόνιας μίσθωσης, ο οποίος θα είναι ποινικά και αστικά υπεύθυνος για τις παραβάσεις του νόμου και των κανονισμών από τους μισθωτές.

Επίσης θα δηλώνονται και τα στοιχεία όλων των φυσικών ή νομικών προσώπων που διαχειρίζονται βραχυχρόνιας μίσθωσης ακίνητα που δεν ανήκουν στους ίδιους ή διαχειρίζονται πάνω από 2 ακίνητα ανά ΑΦΜ.

Θεσπίζουμε ειδικές ρυθμίσεις για φυσικά ή νομικά προσώπα που διαχειρίζονται ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης που δεν ανήκουν στους ίδιους ή διαχειρίζονται πάνω από 2 ακίνητα ανά ΑΦΜ.

Μεταξύ των ρυθμίσεων διαχείρισης, η καταβολή Ειδικού Τέλους στον Δήμο, το οποίο θα διατίθεται αποκλειστικά για έργα στην περιοχή που λειτουργεί η βραχυχρόνια μίσθωση.

3η δέσμη: Θεσπίζουμε στον Δήμο τη λειτουργία ειδικής διαδικασίας αναφοράς οχλήσεων ή παραβίασης κανόνων νόμου ή κανονισμού, προερχόμενων από ακίνητο με βραχυχρόνια μίσθωση.

Οι ρυθμίσεις συμπληρώνονται από κυρώσεις, όποτε παραβιάζονται. Προβλέπεται στην αρχή απαγόρευση της εκμετάλλευσης του ακινήτου, με τη μορφή της βραχυχρόνιας μίσθωσης, για έναν μήνα και σε περίπτωση υποτροπής για τρεις μήνες και νέας υποτροπής για ένα έτος.